EWT TRUCK & TRAILER
 

RODO

Polityka ochrony danych

1. Zobowiązanie

EWT Truck & Trailer Polska Sp. z o.o. (dalej EWT) bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Podczas korzystania z danych osobowych EWT spełnia wszystkie wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i ustawy o ochronie danych osobowych i stara się zapewnić najlepszą możliwą przejrzystość.

EWT przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami legalności, dobrej wiary, przejrzystości, poprawności, zawłaszczenia, minimalizacji danych i minimalizacji okresu przechowywania.

 

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pani Magdalena Zagaj jest wewnętrzną osobą kontaktową do spraw ochrony danych w EWT.

Pytania można przesyłać na następujący adres: ochronadanych@ewt.pl

 

3. CEL I LEGALNOŚĆ

EWT przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów. Uwzględniane są następujące podstawy prawne:

3.1. Wypełnienie zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 para. 1 lit. b RODO

Aby realizować zamówienia klientów, EWT musi przetwarzać dane osobowe. W ten sposób EWT wymaga danych, między innymi, do identyfikacji klientów, ich przetwarzania w procesie realizacji zamówienia, zamówienia u dostawcy i komunikowania się z klientem.

Jeśli partnerzy biznesowi nie chcą udostępnić danych, wypełnienie umowy, zamówienia lub porady może okazać się niemożliwe. Istniejąca umowa nie może być wykonana w tych okolicznościach i może wymagać rozwiązania.

EWT informuje swoich partnerów biznesowych w ramach wymagań informacyjnych o gromadzeniu danych.

3.2. Spełnienie obowiązków prawnych wynikających z art. 6 para. 1 lit. c RODO

Obowiązki prawne mogą wymagać przetwarzania danych osobowych, np. przechowywanie umów.

3.3. Zgoda zgodnie z art. 6 para. 1 lit. RODO

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przekracza zobowiązania umowne lub prawne, EWT poszukuje zgody partnerów biznesowych.

W przypadku zgody przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w określonym celu.

Dana zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana. Odwołanie może zostać wysłane w dowolnym czasie na adres:  ochronadanych@ewt.pl

3.4. Zachowanie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 (1) (f) RODO

Uzasadniony interes może wymagać przetwarzania danych osobowych:

  • Aplikacja do monitorowania pomieszczeń, wideo do odczytu nagrań monitorowania

Nagrania te są zapisane na 72 godziny. Po 72 godzinach wszystkie zapisy są usuwane

 

4. DANE OSOBOWE

EWT przetwarza dane osobowe uzyskane od lub przez partnerów biznesowych, EWT Truck & Trailer Handels GmbH, Diesel Truck Sp.z o.o. oraz Schmitz Cargo Bull.

W zależności od zamówienia przetwarzaniem danych podlegają następujące kategorie danych osobowych:

  • Imię, Nazwisko
  • Numer identyfikacyjny 
  • Informacje kontaktowe
  • Data urodzenia
  • Kopię dowodu tożsamości / prawa jazdy / paszportu

 

5. ODBIORCY

Pracownicy EWT otrzymują dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych. W zależności od zamówienia może być konieczne przekazanie danych firmie Schmitz Cargobull GmbH. W razie konieczności wykonania danego zadania dane osobowe mogą zostać przekazane firmom przetwarzającym dane wyznaczonym przez EWT. EWT zapewnia zgodność z przepisami o ochronie danych przy wyborze swoich procesorów i posiada umowy z procesorami, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych w sposób poufny i dokładny.

Zebrane dane nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim bez uzasadnienia. Prosimy zwrócić uwagę na oddzielne informacje dotyczące Google Analytics.

6. MINIMALIZACJA OKRESU PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków biznesowych i poza nimi, zgodnie
z ustawowymi okresami przechowywania. Pod tym względem EWT wymaga przestrzegania zapisów RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ

Są Państwo uprawnieni do otrzymywania informacji o przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, usuwania i ograniczania przetwarzania, chyba że przepisy prawne lub umowne wykluczają te prawa.

Ponadto przysługuje Państwu prawo odwołania się do organu nadzorczego:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Mail: kancelaria@giodo.gov.pl

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy, prosimy o dodatkowe informacje potwierdzające tożsamość. Ten środek bezpieczeństwa służy wyłącznie ochronie Państwa praw i prywatności.

W przypadku wykonywania jednego z wyżej wymienionych praw, często lub bez uzasadnienia, zastrzegamy sobie prawo do żądania odpowiedniej opłaty manipulacyjnej lub odmowy rozpatrzenia wniosku.

8. POUFNOŚĆ

Wszyscy pracownicy EWT podlegają poufności w odniesieniu do informacji powierzonych lub ujawnionych w trakcie ich pracy.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Bezpieczeństwo danych jest dla nas bardzo ważne. Firma EWT podjęła wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych i przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby chronić je przed dostępem osób nieupoważnionych. Infrastruktura informatyczna EWT jest zgodna ze wspólnymi wymogami bezpieczeństwa i jest regularnie poddawana audytowi.  

10. STRONA INTERNETOWA

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane, aby zapewnić Państwu najlepszą możliwą obsługę i ulepszyć naszą platformę, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu naszej strony internetowej i informować Państwa o naszych produktach i usługach.

Dane nie będą wykorzystywane w innych celach poza wymienionymi w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu korzystania z witryny jest nasz główny interes zgodnie z art. 6 para. 1 lit. f RODO, który ma osiągnąć cele określone w pkt 4.

Korzystanie z tej witryny, w tym dostęp do jej publicznie dostępnych treści, jest zasadniczo możliwy bez podania danych osobowych. Zapisywane są tylko dane dostarczone przez dostawcę Internetu - w szczególności adres IP przypisany do Państwa oraz czas trwania i czas Państwa wizyty. Informacje te są przez nas przechowywane przez cały czas trwania wizyty. Ocena jest przeprowadzana wyłącznie w celach statystycznych, przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości poszczególnych użytkowników.

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"), aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Google Analytics używa małych plików tekstowych rutynowo używanych dzisiaj, zwanych "plikami cookie" do śledzenia preferencji użytkowników i optymalizacji naszej witryny.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w USA. Aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP ("maskowanie IP"), Google Analytics został rozszerzony o anonimizację IP. Anonimizacja IP na tej stronie powoduje skrócenie adresu IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA, gdzie zostanie skrócony. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu u operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając przeglądarkę. W takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto, można zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem .

Aby zapobiec gromadzeniu przez Google danych p rosimy pobrać i zainstalować wtyczkę dostępną pod poniższym linkiem:

  •  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl    


Poniższe linki prowadzą do informacji na temat danych gromadzonych przez Google, warunków użytkowania i prywatności:

  •  
https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=pl  
  •  
https://www.google.de/intl/pl/policies  


Ponadto, EWT zbiera tylko dane osobowe, które zostały jawnie i dobrowolnie wprowadzone przez odwiedzającego witrynę. EWT wykorzystuje takie informacje wyłącznie do odpowiedniego celu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Każde dalsze użycie wymaga Państwa zgody.